Fees Structure

 

izos”k “kqYd ,oa ijh{kk “kqYd fooj.k bl izdkj gS &

¼v½ izos'k 'kqYd d{kkokj fooj.k i=d fu;fer ¼l= 2019&20½

 

Ø-

d{kk

Nk=

Nk=k

 

1

B.Com. I Year

1245

1149

 

2

B.Com. II  Year

1235

1139

 

3

B.Com. III  Year

1335

1239

 

4

B.A. I Year

1245

1149

 

5

B.A. II Year

1235

1139

 

6

B.A. III Year

1335

1239

 

7

B.A. I Year Geography

1269

1149

 

8

B.A. II Year Geography

1259

1139

 

9

B.A. III Year Geography

1359

1239

 

10

B.Sc. I Year Bio

1317

1149

 

11

B.Sc. II Year Bio

1307

1139

 

12

B.Sc.III Year Bio

1407

1239

 

13

B.Sc. I Year Math

1293

1149

 

14

B.Sc. II Year Math

1283

1139

 

15

B.Sc. III Year Math

1383

1239

 

16

B.Sc. III Year  CS

15311

15139

 

17

M.A. I Sem

1507

1363

 

18

M.A. III Sem

1407

1263

 

19

M.Sc. I Sem

1567

1363

 

20

M.Sc.III Sem

1467

1263

 

21

M.Sc. I Sem math

5423

5363

 

22

M.Sc. III Sem Math

5323

5263

 

23

M.Com I Sem

5363

5363

 

24

M.Com III Sem

5263

5263

 

 

 

 

¼c½ izos'k 'kqYd fooj.k i=d ¼l= 2019&20½

     ¼Vhi&e-iz-“kklu rFkk tuHkkxhnkjh ds fu.kZ;ksa ds ifjizs{; esa “kqYd esa ifjorZu laHko gS½

 

 

Ø-

fooj.k

BA. I Year

B.Com. I Year

B.Sc. I Year

M.A. I Sem

M.Sc. I Sem

M.Sc. I Sen Math

M.Com I Sem

1

dkWlueuh

60

60

60

100

100

100

100

2

lfEefyr fuf/k

37

37

37

37

37

37

37

3

fodkl 'kqYd

100

100

100

100

100

100

100

4

Nk= dkWeu :i 'kqYd

20

20

20

20

20

20

20

5

fo|kFkhZ lgk;rk 'kqYd

5

5

5

5

5

5

5

6

Nk= dY;k.k 'kqYd

20

20

20

20

20

20

20

7

Nk=la?k 'kqYd

5

5

5

5

5

5

5

8

ifjp; i= 'kqYd

15

15

15

15

15

15

15

9

fpfdRlk 'kqYd

5

5

5

5

5

5

5

10

lkbZfdy LVS.M 'kqYd

15

15

15

15

15

15

15

11

fo'ofo|ky; ØhM+k 'kqYd

180

180

180

180

180

180

180

12

Hkou 'kqYd

10

10

10

10

10

10

10

13

fo'ofo|ky; ;wfu;u 'kqYd

1

1

1

1

1

1

1

14

cqdcSad 'kqYd

1

1

1

1

1

1

1

15

ewdcf/kj 'kqYd

10

10

10

10

10

10

10

16

tuHkkxhnkjh 'kqYd

300

300

300

500

500

500

500

17

Nk= chek 'kqYd

4

4

4

4

4

4

4

18

jSMØksl 'kqYd

25

25

25

25

25

25

25

19

if=dk 'kqYd

35

35

35

35

35

35

35

20

dWfj;j ekxZn'kZu 'kqYd

12

12

12

12

12

12

12

21

m|ferk@i;kZoj.k@tkx:drk

50

50

50

-

-

-

-

22

LofoRrh; 'kqYd

0

0

0

0

0

4000

4000

23

f'k{k.k 'kqYd

96

96

96

144

144

0

0

24

izk;ksfxd 'kqYd

0

0

72

0

60

60

0

25

izos'k 'kqYd

3

3

3

3

3

3

3

26

iqLrdky; fodkl “kqYd

200

200

200

200

200

200

200

27

jsM fjfcu $ Dyc “kqYd

36

36

36

60

60

60

60

 

;ksx

1245

1245

1317

1507

1567

5423

5363

28

Nk=k,sa ,oa “kk- deZpkjh 'kqYd

1149

1149

1149

1363

1363

5363

5363

                       

                                                                                                                                                                                    

ijh{kk 'kqYd d{kkokj fooj.k i=d fu;fer ijh{kkFkhZ

¼l= 2019&20½

Øa-

d{kk

fu;er

1

BA/B.Com. I Year

2300

2

B.Sc. I Year

2500

3

BA/B.Com. II  Year

2500

4

B.Sc. II Year

2500

5

BA/B.Com. III  Year

2500

6

B.Sc. III Year

2700

7

M.A./ M.Com I Sem

1800

8

M.Sc. I Sem

2000

9

M.A./ M.Com III Sem

1900

10

M.Sc.III Sem

2100